Algemene voorwaarden MisterTeach.com

Artikel 1 Definities
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. MisterTeach.com: bedrijf dat zich bezig houdt met de online plaatsing en verkoop van opleidingen.
3. Derden: anderen dan MisterTeach.com en Koper.
4. Koper: de natuurlijk- of rechtspersoon met wie MisterTeach.com een koopovereenkomst sluit met betrekking tot de koop van een Product.
5. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Partijen betrekking hebbende op het Product.
6. Partijen: MisterTeach.com en Koper.
7. Product: de opleiding die geplaatst wordt en / of te koop wordt aangeboden via de Website.
8. Website: de Website waar de koopovereenkomst tussen MisterTeach.com en Koper tot stand komt www.MisterTeach.com.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MisterTeach.com en Koper, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen na de Overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Alvorens de Overeenkomst gesloten wordt, worden de Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld.
3. Mogelijke inkoop-, verkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg van de Algemene Voorwaarden naar de context van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te zijn.
6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
7. Indien MisterTeach.com niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MisterTeach.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod
1. Alle op de Website vermelde bedragen zijn inclusief btw en administratie- en verzendkosten.
2. MisterTeach.com kan niet gehouden worden aan een offerte of aanbieding indien duidelijk is dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Overeengekomen bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Bij bestelling van grotere aantallen Producten kunnen prijzen afwijken van het aanbod.
5. De aangeboden Producten kunnen afwijken van de op de Website geplaatste afbeeldingen.
6. MisterTeach.com is inhoudelijk niet de aanbieder van het product. MisterTeach.com is slechts het platform / marktplaats waarop content wordt aangeboden en verkocht door derden. Misterteach.com kan daarom nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van het product.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand eerst nadat Koper een ontvangstbevestiging van zijn betaling heeft ontvangen naar aanleiding van een bestelling van een Product op de Website.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling geschiedt direct na bestelling op de Website en uitsluitend op de daarvoor op de Website aangegeven betalingswijzen.
2. Eerst nadat de betaling door MisterTeach.com is ontvangen, ontvangt Koper per ommegaande een betalingsbevestiging en wordt de levering van het Product in gang gezet.
3. Indien Koper geen betalingsbevestiging heeft ontvangen, dient Koper dit onverwijld schriftelijk mede te delen aan MisterTeach.com.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Indien MisterTeach.com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. MisterTeach.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van gebruik van informatie op de Website en biedt geen enkele garanties voor de juistheid van de verstrekte informatie.
3. MisterTech.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door Koper.
4. MisterTeach.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Koper dan wel aan Derden in het kader van de Overeenkomst.
5. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van MisterTeach.com.
6. MisterTeach.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Indien MisterTeach.com toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren in voorkomend geval.
8. Voorgenoemde aansprakelijkheid van MisterTeach.com ontstaat slechts indien Koper MisterTeach.com onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt vastgesteld, en MisterTeach.com ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
9. Eventuele aanspraken van Koper dienen binnen een (1) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.
10. MisterTeach.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor auteursrecht of eigendom. Degene die de content plaatst is verantwoordelijk voor auteursrechten en andere rechten. Claims worden neergelegd bij degene die de content heeft geplaatst.

Artikel 7 Garanties en Levering
1. MisterTeach.com zal haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoering.
2. MisterTeach.com is gerechtigd voor de levering van de Producten Derden in te schakelen.
3. De door MisterTeach.com te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daar op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, gelet op de aard van het Product.
4. De Producten worden op afstand geleverd.
5. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper bij bestelling kenbaar heeft gemaakt.
6. Termijn voor levering van de Producten bedraagt uiterlijk 30 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 werkdagen na bestelling bericht.
8. Koper heeft in het in lid 7 beschreven geval recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging is toe te rekenen aan anderen dan MisterTeach.com.
9. In geval van ontbinding zal MisterTeach.com de door Koper betaalde bedragen uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding restitueren.
10. Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een Product gaat over op Koper op het moment dat de Producten worden geplaatst op de Website.
11. Koper is gehouden de geleverde Producten direct na plaatsing op de Website te controleren op gebreken. Gebreken aan het Product dient Koper onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na plaatsing op de Website schriftelijk te melden bij MisterTeach.com.

Artikel 8 Herroepingsrecht
1. De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de Overeenkomst gedurende een termijn van 7 werkdagen na plaatsing van het Product zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn vangt aan op de dag nadat het Product is geplaatst.
3. Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het Product binnen 14 werkdagen na ontbinding van de Overeenkomst aan MisterTeach.com terug te melden, conform de door MisterTeach.com verstrekte redelijke instructies.
4. De door Koper betaalde bedragen zullen binnen 30 werkdagen na ontvangst van de melding worden gerestitueerd.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor Producten die door MisterTeach.com of door haar ingeschakelde Derden volgens de specificaties van Koper zijn samengesteld of specifiek zijn vervaardigd of die slechts een zeer beperkte houdbaarheid hebben.
6. Koopt u een cursus en bevalt deze niet? Dan krijg u uw geld terug mits u maximaal 50% van de cursus heeft gevolgd.

Artikel 9 Geheimhouding en privacy
1. MisterTeach.com zal nimmer gegevens aan Derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist.
2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Partijen dragen zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Indien Koper bezwaar heeft tegen opname van diens (persoons)gegevens in enige periodieke mailinglist van MisterTeach.com, zal MisterTeach.com op eerste verzoek van Koper de gegevens uit het betreffende bestand verwijderen.
Artikel 10 Overmacht
1. Indien MisterTeach.com de Overeenkomst als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal Koper geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de uitvoering van de Overeenkomst op de in overmacht verkerende MisterTeach.com mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop MisterTeach.com geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MisterTeach.com niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij MisterTeach.com of bij Derden worden daaronder begrepen.
2. Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de Overeenkomst, kan MisterTeach.com dit gedeeltelijk afzonderlijk factureren.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn beide Partijen gerechtigd een Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 11 Vrijwaring
1. Koper vrijwaart MisterTeach.com voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MisterTeach.com toerekenbaar is.
2. Indien MisterTeach.com uit dien hoofde door Derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden MisterTeach.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MisterTeach.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MisterTeach.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij MisterTeach.com. U kunt hiervoor contact opnemen.
2. Bij MisterTeach.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MisterTeach.com binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 Toepasselijk recht
1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De arrondissementsrechtbank te Breda is de bevoegde rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, tenzij het een geschil betreft dat onder competentie van de Kantonrechter valt.